Algemene voorwaarden Omringwinkel

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Artikel 3. Toepasselijkheid
Artikel 4. Overeenkomst
Artikel 5. Prijzen, aanbiedingen en kortingen
Artikel 6. Herroepingsrecht
Artikel 7. Ontvangst goederen
Artikel 8. Betalingen
Artikel 9. Levering
Artikel 10. Overmacht
Artikel 11. Diversen
Artikel 12. Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Definities

Toepasselijkheid
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Klant
Ieder natuurlijk persoon die producten en diensten afnemen in de Omringwinkel. 

Overeenkomst
Iedere overeenkomst tot levering van artikelen die digitaal tussen de Omringwinkel en Klant op afstand tot stand komt.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Omringwinkel  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Herroepingsrecht
De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

Artikel 2. Identiteit van de Ondernemer

Omringwinkel
Nieuwe Steen 36
1625 HV Hoorn

Telefoon Omringwinkel (Hoorn): 0229 - 206 885
Telefoon klantenservice: 088 - 206 88 88
E-mailadres: webshop@omring.nl 

KvK-nummer 41240706 (Alkmaar)
BTW: NL80.86.20.459.B.04

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 De officiële handelsnaam van de Omringwinkels is Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord (hierna: Omringwinkel). Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen Omringwinkel en de consument waarop Omringwinkel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 41236583.

3.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

3.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Omringwinkel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Omringwinkel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Omringwinkel. Zij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Omringwinkel dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 5. Prijzen, aanbiedingen en kortingen

5.1 Alle aanbiedingen van Omringwinkel zijn vrijblijvend en Omringwinkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

5.2 De 10% korting, welke u krijgt met de Omringpas, is ook van toepassing op de producten besteld via de webwinkel van Omringwinkel. Uw pasnummer is de kortingscode. Het pasnummer vult u eenmalig in bij het aanmaken van uw klantaccount. Daarna wordt de kortingsregeling automatisch verwerkt in het afrekenproces.  

5.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro's en inclusief BTW.

5.4 Kortingsacties uit de e-mail nieuwsbrief of het Omring Magazine, tijdelijke acties zoals de verjaardagskorting of kortingen via sociale media zijn niet i.c.m. andere aanbiedingen te gebruiken en geldig op één product uit uw bestelling, mits anders staat vermeld.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 Alle artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst zonder meer voor eigen kosten retourneren waarna u uw geld (excl. de verzendkosten) teruggestort krijgt. Een indicatie van de kosten vindt u bijvoorbeeld op https://www.dpd.com/nl/nl/versturen/tarieven/. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Omringwinkel worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet retour nemen en de betaling niet ongedaan maken. 

Artikel 7. Ontvangst goederen 

7.1 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan Omringwinkel (webshop@omring.nl) onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van de e-mail en reden van retour. Omringwinkel zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen. 

Artikel 8. Betalingen

8.1 Omringwinkel accepteert IDEAL betalingen, Bancontact en bankoverschrijvingen. Na uw bestelling ontvangt u een bestelbevestiging en factuur, deze is ook terug te vinden uw klantaccount. Meer informatie over betalingen leest u hier. 

Artikel 9. Levering

9.1 Een pakket dat voor 12 uur besteld is op een werkdag wordt dezelfde dag nog verstuurd, het pakket is dan binnen 1-3 werkdagen bij u binnen. Als het pakket niet voorradig is duurt het maximaal zeven werkdagen. De door Omringwinkel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

9.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

9.3 Alle bestellingen worden verwerkt in de Omringwinkel in Hoorn. Op werkdagen wordt uw pakket verzonden. Grote pakketten worden verzonden via de logistiek van Omring. Voor grote pakketten wordt er door de afdeling logistiek van Omring een afspraak voor levering met u gemaakt.  Kleine pakketten worden verzonden via DPD. 

9.4 In het geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Omringwinkel zich het recht om het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Omringwinkel neemt in dit geval de retourkosten voor haar rekening. Het retourproces vindt u hier. 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Omringwinkel in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Omringwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Omringwinkel in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Omringwinkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

11.2 Omringwinkel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

12.1 De Omringwinkel staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

12.2 Een door de Omringwinkel, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

12.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Omringwinkel, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.