Deze website en informatie die daarop is opgenomen is en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Wij kunnen niet garanderen dat de opgenomen informatie altijd volledig, juist of compleet is. Ook kunnen we niet garanderen dat het gebruik van of de opvolging van op deze website opgenomen informatie leidt tot juiste resultaten, een juiste behandeling of toepassing of geschikt is voor specifieke doeleinden. De inhoud van deze website kan en mag dan ook niet worden beschouwd als advies, dat zonder aanvullend gericht en persoonlijk advies kan en mag worden opgevolgd.

De Omringwinkel is verder niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar deze website naar verwijst, ongeacht of die verwijzingen zijn opgenomen in hyperlinks. Wij hebben geen zeggenschap over die websites en kunnen geen enkele garantie geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op die websites. Wij staan ook niet in voor de inhoud en kwaliteit van die websites, noch onderschrijven we of ondersteunen we de betreffende websites. De Omringwinkel aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ter zake van die websites, het gebruik of de opvolging daarvan, of van daarop opgenomen informatie.

Alle op deze website geplaatste teksten en beelden, het ontwerp daarvan en de technische ontwerpen daarvan, inclusief de gebruikte broncode, zijn eigendom van de Omringwinkel. Dat geldt ook voor namen, logo’s en woord/beeldmerken van de Omringwinkel, deze komen allen uitsluitend aan Omringwinkel toe. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Omringwinkel.

De informatie op deze website kan op elk moment door de Omringwinkel worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden.

Heeft u vragen over deze website, of opgenomen teksten en beelden, dan kunt u contact opnemen met webshop@omring.nl.